Mistrzostwa Europy

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu mistrzostwaeuropy.com

Właścicielem i administratorem serwisu mistrzostwaeuropy.com jest firma Stacato z siedzibą w Otwocku, przy ul. Przewoskiej 30.

1. Przed zarejestrowaniem się w serwisie mistrzostwaeuropy.com należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Korzystając z serwisu, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Korzystanie serwisu i związane z nim podanie informacji w formularzach jest całkowicie dobrowolne.

3. mistrzostwaeuropy.com dołoży wszelkich starań, celem zapewnienia prawidłowego działania serwisu.

4. mistrzostwaeuropy.com zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany parametrów, cech użytkowych i możliwości serwisu,

b) okresowego wyłączania serwisu bez uprzedniego powiadomienia,

c) skasowania, w sytuacjach nadzwyczajnych, wszystkiego, co znajduje się na serwerach serwisu

d) całkowitego zaprzestania świadczenia usług

5. Technologia transmisji danych, stosowana w Internecie, w tym w serwisie, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

6. mistrzostwaeuropy.com  zobowiązuje się do nie udostępniania danych identyfikacyjnych użytkownika osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.

7. mistrzostwaeuropy.com zastrzega sobie prawo do ujawnienia na żądanie uprawnionego organu tożsamości Użytkownika oraz wszelkich informacji podanych przez Użytkownika podczas korzystania z serwisu, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne, administracyjne bądź cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością w serwsie. 

8. Użytkownik, podając dane osobowe lub dane adresowe podczas korzystania z dostępnych funkcji serwisu czyni to dobrowolnie i oświadcza, że:

a) są one zgodne z prawdą,

b) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997) przez serwis w celu promocji (marketingu) własnych produktów i usług a także produktów, usług i firm współpracujących z serwisem.

9. Administratorem danych osobowych użytkowników jest firma Stacato.

10. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z serwisu w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian regulaminu.

11. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. Powyższe prawo użytkownik może zrealizować wysyłając z adresu mailowego używanego podczas korzystania z serwisu wniosek za pośrednictwem sieci Internet, na adres redakcja@mistrzostwaeuropy.com lub zwrócić się listownie do administratora danych tj. Stacato.

12. Usunięcie przez serwis, na wniosek użytkownika, danych powoduje, iż dalsze świadczenie niektórych usług przez serwis staje się niemożliwe.

13. Konta, w przypadku których ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych danych identyfikacyjnych, będą usuwane z serwisu.

14. Użytkownik umieszczając w serwisie treści (w szczególności treści multimedialne - zwane w dalszej czyści „treściami”) oświadcza, iż:

14.1 Przedmiotowe treści wolne są od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści (licencja) obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line, w sieci Internet.

14.2 Osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w treściach (w szczególności na zdjęciach, multimediach), których zgoda jest konieczna do publikacji treści, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.

15. Użytkownik serwisu ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści, które zamieścił w serwisie.

16. Użytkownik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za faktyczne i prawne następstwa niedochowania warunków Regulaminu. W przypadku wystąpienia przez podmioty trzecie z roszczenia przeciwko mistrzostwaeuropy.com z tytułu naruszenia ich praw przez materiały opublikowane przez Użytkownika, zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę mistrzostwaeuropy.com przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wystąpić w miejsce mistrzostwaeuropy.com lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie mistrzostwaeuropy.com do wszelkich postępowań toczących się przeciwko mistrzostwaeuropy.com, a także zobowiązuje się zrekompensować mistrzostwaeuropy.com wszelkie koszty, jakie mistrzostwaeuropy.com może ponieść lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym z zakresu prawa autorskiego, jakie ta osoba zgłosi w związku z tym, że mistrzostwaeuropy.com korzysta z Materiałów.
17. Serwis zastrzega sobie możliwość dokonywania skrótów i modyfikacji w celu dostosowania treści zamieszczonych przez użytkownika do wymogów serwisu.

18. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz wszelkich innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów.

19. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn WWW, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:

a) działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,

b) publikowania treści powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub niezgodne z dobrymi obyczajami,

c) publikowania treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej etc. oraz propagowania treści faszystowskich,

d) niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych użytkowników,

e) niepodejmowania działań i przekazywania danych do serwisu, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić jego funkcjonowanie,

f) publikując jakiekolwiek treści (w szczególności fotografie, prace graficzne oraz porady na stronach serwisu  Użytkownik oświadcza, że jest ich autorem, lub że posiada prawa do ich zamieszczania lub materiały nie podlegają ochronie prawa Autorskiego (copyright) lub publikacja tych materiałów przez niego w serwisie jest zgodna z postanowieniami polskiego prawa. Opublikowanie fotografii, grafiki lub innej pracy na stronach serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na opublikowanie jej w innych działach serwisu. 

g) nie umieszczania treści reklamowych czyli zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,

20. Serwis mistrzostwaeuropy.com nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,

b) jakiekolwiek szkody użytkownika wynikającej z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania serwisu,

c) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego klienta serwisu, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez klienta, złamanie hasła przez osobę trzecią),

d) udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,

e) informacje pobrane z Internetu, ani za skutki ich wykorzystania.

21. W razie rażącego naruszenia regulaminu przez użytkownika jego dostęp do niektórych funkcji serwisu może zostać zablokowany.

a) wyżej wymienione skutki mogą być zastosowane także w sytuacji gdy użytkownik uporczywie narusza niniejszy Regulamin,

b) podjęcie decyzji o regulaminowym zablokowaniu dostępu do niektórych funkcji serwisu jest nieodwołalne i nie zobowiązuje mistrzostwaeuropy.com do udzielania wyjaśnień użytkownikowi serwsiu.

22. W przypadku, gdy użytkownik podjął działania, które nie są wymienione i nazwane w niniejszym regulaminie jako zakazane, jednakowoż naruszają prawem chronione interesy innych użytkowników lub mistrzostwaeuropy.com, mistrzostwaeuropy.com może zawiadomić użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

23. Użytkownik udziela mistrzostwaeuropy.com zgody na wykorzystywanie treści zamieszczonych  przez użytkownika w serwisie do celów komercyjnych, w szczególności poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania.

24. Wiarygodność treści zamieszczanych w serwisie przez użytkowników nie jest kontrolowana przez mistrzostwaeuropy.com.

25. Kontakt redakcji mistrzostwaeuropy.com z użytkownikami serwisu za pomocą poczty elektronicznej odbywa się z wykorzystaniem adresu pocztowego: redakcja@mistrzostwaeuropy.com

26. Wszelka korespondencja z wykorzystaniem innych niż podany powyżej adres pocztowy skierowanych do użytkowników serwisu nie może być traktowana jako wysłana od serwisu. mistrzostwaeuropy.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia czy straty, które wynikną lub mogą wyniknąć z tego tytułu dla użytkownika.

27. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z serwisem prosimy kierować na adres: redakcja@mistrzostwaeuropy.com.

28. Wszelkie informacje o naruszeniach przez użytkowników serwsisu niniejszego regulaminu proszę kierować na ten sam adres.

29. mistrzostwaeuropy.com zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu o czym użytkownicy zostaną poinformowani na stronach serwisu mistrzostwaeuropy.com.

Najbliższe mecze

Mecz Albania Hiszpania
24 czerwca 2024,
godz. 21:00, Merkur Spiel-Arena,

Albania
vs

Hiszpania
Mecz Albania Hiszpania zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 24 czerwca 2024, Euro 2024.
Mecz Chorwacja Włochy
24 czerwca 2024,
godz. 21:00, Red Bull Arena,

Chorwacja
vs

Włochy
Mecz Chorwacja Włochy zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 24 czerwca 2024, Euro 2024.
Mecz Holandia Austria
25 czerwca 2024,
godz. 18:00, Stadion Olimpijski,

Holandia
vs

Austria
Mecz Holandia Austria zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 25 czerwca 2024, Euro 2024.
Mecz Francja Polska
25 czerwca 2024,
godz. 18:00, Signal Iduna Park,

Francja
vs

Polska
Mecz Francja Polska zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 25 czerwca 2024, Euro 2024.
Zobacz pozostałe najbliższe mecze
Zobacz również ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki

Mecz Szwajcaria Niemcy
23 czerwca 2024,
godz. 21:00, Commerzbank-Arena,

Szwajcaria
1:1

Niemcy
Mecz Szwajcaria Niemcy zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 23 czerwca 2024, Euro 2024.
Mecz Szkocja Węgry
23 czerwca 2024,
godz. 21:00, MHPArena,

Szkocja
0:1

Węgry
Mecz Szkocja Węgry zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 23 czerwca 2024, Euro 2024.
Mecz Belgia Rumunia
22 czerwca 2024,
godz. 21:00, RheinEnergieStadion,

Belgia
2:0

Rumunia
Mecz Belgia Rumunia zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 22 czerwca 2024, Euro 2024.
Mecz Turcja Portugalia
22 czerwca 2024,
godz. 18:00, Signal Iduna Park,

Turcja
0:3

Portugalia
Mecz Turcja Portugalia zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 22 czerwca 2024, Euro 2024.
Tabela strzelców Euro 2012
pozpiłkarzdrużynabramki
1Mario GomezNiemcy Niemcy3
Mario Mandzukić Chorwacja Chorwacja3
Alan DzagoevRosja Rosja3
Fernando TorresHiszpania Hiszpania3
Cristiano RonaldoPortugalia Portugalia3
Mario BalotelliWłochy Włochy3
Cała tabela strzelców Euro 2012

Ankieta

Czy Polska reprezentacja zagrała na miarę możliwości w Katarze 2022?
zdecydowanie tak
raczej tak, chociaż mogli zagrać lepiej w grupie
raczej nie, stać ich na więcej
nie, grali znacznie poniżej możliwości

Ranking FIFA czerwiec 2024

Poz kraj punkty
1
Argentyna
1858
2
Francja
1840.59
3
Belgia
1795.23
4
Anglia
1794.9
5
Brazylia
1788.65
6
Portugalia
1748.11
Zobacz cały ranking FIFA