Rejestracja | przypomnij hasło | Zaloguj się:
Uwaga! Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej na temat cookie.

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu mistrzostwaeuropy.com

Właścicielem i administratorem serwisu mistrzostwaeuropy.com jest firma Studio 37 z siedzibą w Lublinie, przy ul. Pogodnej 24/5, wpisaną do rejestru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin.

1. Przed zarejestrowaniem się w serwisie mistrzostwaeuropy.com należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Korzystając z serwisu, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Korzystanie serwisu i związane z nim podanie informacji w formularzach jest całkowicie dobrowolne.

3. mistrzostwaeuropy.com dołoży wszelkich starań, celem zapewnienia prawidłowego działania serwisu.

4. mistrzostwaeuropy.com zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany parametrów, cech użytkowych i możliwości serwisu,

b) okresowego wyłączania serwisu bez uprzedniego powiadomienia,

c) skasowania, w sytuacjach nadzwyczajnych, wszystkiego, co znajduje się na serwerach serwisu

d) całkowitego zaprzestania świadczenia usług

5. Technologia transmisji danych, stosowana w Internecie, w tym w serwisie, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

6. mistrzostwaeuropy.com  zobowiązuje się do nie udostępniania danych identyfikacyjnych użytkownika osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.

7. mistrzostwaeuropy.com zastrzega sobie prawo do ujawnienia na żądanie uprawnionego organu tożsamości Użytkownika oraz wszelkich informacji podanych przez Użytkownika podczas korzystania z serwisu, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne, administracyjne bądź cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością w serwsie. 

8. Użytkownik, podając dane osobowe lub dane adresowe podczas korzystania z dostępnych funkcji serwisu czyni to dobrowolnie i oświadcza, że:

a) są one zgodne z prawdą,

b) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997) przez serwis w celu promocji (marketingu) własnych produktów i usług a także produktów, usług i firm współpracujących z serwisem.

9. Administratorem danych osobowych użytkowników jest firma Studio 37 z siedzibą w Lublinie,przy ul. Pogodnej 24/5, wpisana do rejestru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin.

10. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z serwisu w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian regulaminu.

11. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. Powyższe prawo użytkownik może zrealizować wysyłając z adresu mailowego używanego podczas korzystania z serwisu wniosek za pośrednictwem sieci Internet, na adres redakcja@mistrzostwaeuropy.com lub zwrócić się listownie do administratora danych tj. Studio 37.

12. Usunięcie przez serwis, na wniosek użytkownika, danych powoduje, iż dalsze świadczenie niektórych usług przez serwis staje się niemożliwe.

13. Konta, w przypadku których ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych danych identyfikacyjnych, będą usuwane z serwisu.

14. Użytkownik umieszczając w serwisie treści (w szczególności treści multimedialne - zwane w dalszej czyści „treściami”) oświadcza, iż:

14.1 Przedmiotowe treści wolne są od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści (licencja) obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line, w sieci Internet.

14.2 Osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w treściach (w szczególności na zdjęciach, multimediach), których zgoda jest konieczna do publikacji treści, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.

15. Użytkownik serwisu ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści, które zamieścił w serwisie.

16. Użytkownik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za faktyczne i prawne następstwa niedochowania warunków Regulaminu. W przypadku wystąpienia przez podmioty trzecie z roszczenia przeciwko mistrzostwaeuropy.com z tytułu naruszenia ich praw przez materiały opublikowane przez Użytkownika, zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę mistrzostwaeuropy.com przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wystąpić w miejsce mistrzostwaeuropy.com lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie mistrzostwaeuropy.com do wszelkich postępowań toczących się przeciwko mistrzostwaeuropy.com, a także zobowiązuje się zrekompensować mistrzostwaeuropy.com wszelkie koszty, jakie mistrzostwaeuropy.com może ponieść lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym z zakresu prawa autorskiego, jakie ta osoba zgłosi w związku z tym, że mistrzostwaeuropy.com korzysta z Materiałów.
17. Serwis zastrzega sobie możliwość dokonywania skrótów i modyfikacji w celu dostosowania treści zamieszczonych przez użytkownika do wymogów serwisu.

18. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz wszelkich innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów.

19. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn WWW, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:

a) działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,

b) publikowania treści powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub niezgodne z dobrymi obyczajami,

c) publikowania treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej etc. oraz propagowania treści faszystowskich,

d) niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych użytkowników,

e) niepodejmowania działań i przekazywania danych do serwisu, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić jego funkcjonowanie,

f) publikując jakiekolwiek treści (w szczególności fotografie, prace graficzne oraz porady na stronach serwisu  Użytkownik oświadcza, że jest ich autorem, lub że posiada prawa do ich zamieszczania lub materiały nie podlegają ochronie prawa Autorskiego (copyright) lub publikacja tych materiałów przez niego w serwisie jest zgodna z postanowieniami polskiego prawa. Opublikowanie fotografii, grafiki lub innej pracy na stronach serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na opublikowanie jej w innych działach serwisu. 

g) nie umieszczania treści reklamowych czyli zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,

20. Serwis mistrzostwaeuropy.com nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,

b) jakiekolwiek szkody użytkownika wynikającej z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania serwisu,

c) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego klienta serwisu, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez klienta, złamanie hasła przez osobę trzecią),

d) udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,

e) informacje pobrane z Internetu, ani za skutki ich wykorzystania.

21. W razie rażącego naruszenia regulaminu przez użytkownika jego dostęp do niektórych funkcji serwisu może zostać zablokowany.

a) wyżej wymienione skutki mogą być zastosowane także w sytuacji gdy użytkownik uporczywie narusza niniejszy Regulamin,

b) podjęcie decyzji o regulaminowym zablokowaniu dostępu do niektórych funkcji serwisu jest nieodwołalne i nie zobowiązuje mistrzostwaeuropy.com do udzielania wyjaśnień użytkownikowi serwsiu.

22. W przypadku, gdy użytkownik podjął działania, które nie są wymienione i nazwane w niniejszym regulaminie jako zakazane, jednakowoż naruszają prawem chronione interesy innych użytkowników lub mistrzostwaeuropy.com, mistrzostwaeuropy.com może zawiadomić użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

23. Użytkownik udziela mistrzostwaeuropy.com zgody na wykorzystywanie treści zamieszczonych  przez użytkownika w serwisie do celów komercyjnych, w szczególności poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania.

24. Wiarygodność treści zamieszczanych w serwisie przez użytkowników nie jest kontrolowana przez mistrzostwaeuropy.com.

25. Kontakt redakcji mistrzostwaeuropy.com z użytkownikami serwisu za pomocą poczty elektronicznej odbywa się z wykorzystaniem adresu pocztowego: redakcja@mistrzostwaeuropy.com

26. Wszelka korespondencja z wykorzystaniem innych niż podany powyżej adres pocztowy skierowanych do użytkowników serwisu nie może być traktowana jako wysłana od serwisu. mistrzostwaeuropy.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia czy straty, które wynikną lub mogą wyniknąć z tego tytułu dla użytkownika.

27. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z serwisem prosimy kierować na adres: redakcja@mistrzostwaeuropy.com.

28. Wszelkie informacje o naruszeniach przez użytkowników serwsisu niniejszego regulaminu proszę kierować na ten sam adres.

29. mistrzostwaeuropy.com zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu o czym użytkownicy zostaną poinformowani na stronach serwisu mistrzostwaeuropy.com.

Artykuły


Skład reprezentacji Polski na Euro 2012
Sprawdź skład reprezentacji Polski na Euro 2012 jaki wybierze selekcjoner reprezentacji Franciszek Smuda.

mecz Polska - Bośnia i Hercegowina
Zobacz relację i bramki z meczu towarzyskiego Polska - Bośnia i Hercegowina, 16 grudnia 2011 rozegranego w Turcji.

Euro 2012 baraże
Zobacz wyniki Euro 2012 baraże, Spotkania rewanżowe baraży o Euro 2012.

mecz Polska - Węgry
Zobacz relację i bramki z meczu towarzyskiego Polska - Węgry 15 listopada 2011, Poznań.

mecz Polska - Włochy
Zobacz relację i bramki z meczu towarzyskiego Polska - Włochy 11 listopada 2011, Wrocław.

Mecz Polska - Meksyk
Zobacz relację i bramki z meczu towarzyskiego Polska - Meksyk 2 września 2011, Warszawa.

Mecz Polska - Niemcy
Zobacz relację z meczu towarzyskiego Polska - Niemcy 6 września 2011 rozegranego na PGE Arena w Gdańsku.

Mecz Polska - Francja
Zobacz relację i bramki z meczu towarzyskiego Polska - Francja 9 czerwca 2011, Warszawa.

Mecz Polska - Argentyna
Zobacz bramki i relację z meczu Polska - Argentyna rozegranego w Warszawie 5 czerwca 2011.

Ostatnie wyniki

Mecz Niemcy Argentyna
13 lipca 2014,
godz. 21:00, Maracana,

Niemcy
0:0

Argentyna
Mecz Niemcy Argentyna zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 13 lipca 2014, Mundial 2014.
Mecz Brazylia Holandia
12 lipca 2014,
godz. 22:00, Estádio Nacional Mane Garrincha,

Brazylia
0:3

Holandia
Mecz Brazylia Holandia zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 12 lipca 2014, Mundial 2014.
Mecz Holandia Argentyna
9 lipca 2014,
godz. 22:00, Arena de Sao Paulo,

Holandia
0:0

Argentyna
Mecz Holandia Argentyna zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 9 lipca 2014, Mundial 2014.
Mecz Brazylia Niemcy
8 lipca 2014,
godz. 22:00, Estadio Mineirao,

Brazylia
1:7

Niemcy
Mecz Brazylia Niemcy zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 8 lipca 2014, Mundial 2014.

Tabela strzelców Euro 2012

pozpiłkarzdrużynabramki
1Mario GomezNiemcy Niemcy3
Mario Mandzukić Chorwacja Chorwacja3
Cristiano RonaldoPortugalia Portugalia3
Mario BalotelliWłochy Włochy3
Alan DzagoevRosja Rosja3
Fernando TorresHiszpania Hiszpania3
Cała tabela strzelców Euro 2012

Ankieta

Kto był najlepszym zawodnikiem reprezentacji Polski podczas Euro 2012?
Przemysław Tytoń
Damien Perquis
Łukasz Piszczek
Eugen Polański
Ludovic Obraniak
Jakub Błaszczykowski
Robert Lewandowski
inny zawodnik

Ranking FIFA maj 2021

Poz kraj punkty
1
Hiszpania
1485
2
Niemcy
1300
3
Brazylia
1242
4
Portugalia
1189
Zobacz cały ranking FIFA

 

Białoczerwoni - hymn kibiców polskich na Euro 2008
wykonawcy:
białoczerwoni feat. [ chris ] & liber
// muzyka: krzysztof ' vicky' novikov &
krzysztof ' chris' antkowiak
// słowa: łukasz 'lucasik' krzywaźnia & marcin 'libe... zobacz
Baltic Arena - Gdańsk EURO 2012
Prezentacja Gdańska i Baltic Arena promującą ideę organizacji Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. Prezentacja powstała przed przyznaniem Polsce i Ukrainie organizacji Euro 2012. zobacz
EURO 2012 - wizualizacja zmodernizowanego stadionu w Poznaniu
Prezentacja Poznania i wizualizacja zmodernizowanego stadionu Lecha promująca ideę organizacji Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. Prezentacja powstała przed przyznaniem Polsce i Ukrainie organizacji Eu... zobacz
Warszawa EURO 2012
Prezentacja Warszawy i wstępnego projektu Stadionu Narodowego promująca ideę organizacji Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. Prezentacja powstała przed przyznaniem Polsce i Ukrainie organizacji Euro 201... zobacz